ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »

ជើងខ្លាំងឈ្មោះធី ហៅពៅ ជាអ្នកណា? ហ៊ានបើកទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី៣ ផ្គើនបញ្ជារបស់លោក ឃួង ស្រេង

ភ្នំពេញ៖ បទបញ្ជារបស់ លោក ស្នងការ រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្មីប្រកាសក្ដែងៗថា លុប បំបាត់ឱ្យអស់នៅ ល្បែងស៊ីសងទាំង១២ ខណ្ឌហាក់សាបដូចទឹក ទន្លេ ខណៈដែលទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រី នៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ កំពុងបើកលេងបង្អួតភ្នែកអាជ្ញាធរ យ៉ាងរលូនមិនខ្លាចញញើត សង្ស័យ តែម្ចាស់ទីតាំងត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយលោកអភិបាល និង លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយមើលទៅ ។ ជាក់ស្ដែងទីតាំងល្បែងសុីសងខុសច្បាប់​ហ្គេមបាញ់ត្រី​យ៉ាងធំមួយកន្លែងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមក្មេងទំនើងញៀនល្បែង​ចូលលេងជាហូរ ហែរ ដែលមានទីតាំង លើផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីជាន់ទី៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ។…

Read more »