ជួយចែករំលែកគ្នាផង៖ ឱសថបូរាណនេះ អាចព្យាបាលបានច្រើនមុខ កាត់ស្លេស្ម៍ ដើរខ្យល់ ទំលាក់ឈាមអាក្រក់ ព្យាបាលចុកសៀត ច្រាលខ្យល់ អាហារមិនរលាយ ជំនួយធាតុក្តៅ …

ជួយចែករំលែកគ្នាផង៖ ឱសថបូរាណនេះ អាចព្យាបាលបានច្រើនមុខ កាត់ស្លេស្ម៍ ដើរខ្យល់ ទំលាក់ឈាមអាក្រក់ ព្យាបាលចុកសៀត ច្រាលខ្យល់ អាហារមិនរលាយ ជំនួយធាតុក្តៅ ...

ជួយចែករំលែកគ្នាផង៖ ឱសថបូរាណនេះ អាចព្យាបាលបានច្រើនមុខ កាត់ស្លេស្ម៍ ដើរខ្យល់ ទំលាក់ឈាមអាក្រក់ ព្យាបាលចុកសៀត ច្រាលខ្យល់ អាហារមិនរលាយ ជំនួយធាតុក្តៅ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *