ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ងាយនឹងប្រឈមនូវទុក្ខទោស និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេង…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Ran Sereyleakhena ” បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថា៖ ខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងមួយ សំរាប់គិត និងជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃអាទិត្យ (រឿងរបៀបនេះមានកើតកន្លងច្រើនហើយ តែខ្ញុំលឺតែគេថា មិនបានជួបអ្នករងគ្រោះនិយាយផ្ទាល់)÷ អ្នកមីងម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងសន្ទនាជាមួយក្នុងរូបភាពភ្ជាប់នេះ គាត់មានជម្ងឺ ជើងមានបញ្ហា ត្រូវការជំនួយពេលដើរ គាត់ទើបតែព្រះមហាក្សត្រថៃប្រោសប្រទានលើកលែងទោសថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសថៃ11ឆ្នាំនៃទោសទាំងមូល25ឆ្នាំរបស់គាត់ ដែលតុលាការថៃបានកាត់ទោសពីបទនាំចូលថ្នាំញៀន (គ.ស2008)។ គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនគាត់មកដល់កម្ពុជាម៉ោង9យប់ ថ្ងៃ25 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 ជាមួយពលករ19នាក់ និងអ្នករួចទោស5នាក់ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានក្រុមការងារទទួលពលករបញ្ជូនត្រលប់កម្ពុជានៃមណ្ឌលទទួលពលករ ប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ (ក្រុមការងារយើងតែងទទួល និងបំពេញភារកិច្ចបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ24/7)…

Read more »