ជួយចែករំលែកគ្នាផង៖ ឱសថបូរាណនេះ អាចព្យាបាលបានច្រើនមុខ កាត់ស្លេស្ម៍ ដើរខ្យល់ ទំលាក់ឈាមអាក្រក់ ព្យាបាលចុកសៀត ច្រាលខ្យល់ អាហារមិនរលាយ ជំនួយធាតុក្តៅ …

ជួយចែករំលែកគ្នាផង៖ ឱសថបូរាណនេះ អាចព្យាបាលបានច្រើនមុខ កាត់ស្លេស្ម៍ ដើរខ្យល់ ទំលាក់ឈាមអាក្រក់ ព្យាបាលចុកសៀត ច្រាលខ្យល់ អាហារមិនរលាយ ជំនួយធាតុក្តៅ ...

ចែកគ្នាស្គាល់ផងកូនខ្មែរ គេទិញភ្លូកទឹក ភ្លូកដី យកទៅធ្វើឱសថបូរាណ នេះគឺ៖

ផ្លែក្រវាញ គេយកព្យាបាល កាត់ស្លេស្ម៍ ដើរខ្យល់ ទំលាក់ឈាមអាក្រក់ ព្យាបាលចុកសៀត ច្រាលខ្យល់ អាហារមិនរលាយ ជំនួយធាតុក្តៅ ។

ប្រើពី ៣-៦ក្រាម ដាំទឹកផឹក ក្នុង១ថ្ងៃ✔️✔️

ចូលរួមធ្វើអំពើល្អដោយចែករំលែកចំណេះដឹង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *