នុ៎ះ សោន ក្លឹប​របស់លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ប្រកាសឲ្យលោកបញ្ញាសិទ្ធិ មកធ្វើការដោះស្រាយបំណុលដែលបានខ្ចីកន្លងមក ជាបន្ទាន់!!!

នុ៎ះ សោន ក្លឹប​របស់លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ប្រកាសឲ្យលោកបញ្ញាសិទ្ធិ មកធ្វើការដោះស្រាយបំណុលដែលបានខ្ចីកន្លងមក ជាបន្ទាន់!!!

នេះបើតាមប្រភពហ្វេសប៊ុកសោនក្លឹប SOUND CLUB បានឲ្យដឹងដូច្នេះថា​៖ សំណូមពរអោយលោក បញ្ញាសិទ្ធិ ដែលជាអតីតបុគ្គលិកសោនក្លឹបមកធ្វើការដោះស្រាយបំណុលដែលបានខ្ចីប្រាក់ចងការគេរួចក្រុមហ៊ុនបានជួយសងជំនួសក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារមកទូទាត់សងក្រុមហ៊ុនវិញអោយគ្រប់ចំនួននៅក្នុងខែនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *