ចូលរួមលើកទឹកចិត្ត និងអោយតម្លៃ​គាត់​ គួរ​ត្រូវ​បាន​កោតសរសើរ​ ! ពីយើងទាំងអស់គ្នា

ចូលរួមលើកទឹកចិត្ត និងអោយតម្លៃ​គាត់​ គួរ​ត្រូវ​បាន​កោតសរសើរ​ ! ពីយើងទាំងអស់គ្នា

ចូលរួមលើកទឹកចិត្ត និងអោយតម្លៃ​គាត់​ គួរ​ត្រូវ​បាន​កោតសរសើរ​ ! ពីយើងទាំងអស់គ្នា🇰🇭❤️ មើលចុះ…!!!. មេឃបង្អុរភ្លៀងមួយមេធំ ទោះបីស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ ក៏កម្លាំងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍​ ​ត្រូវតែបំពេញតួនាទី​ ភារកិច្ច​ ជូនពលរដ្ឋដែរ​ ឈរ​មេីលចរាចរណ៍ពីការធ្វេីដំណេីររបស់ពលរដ្ឋទូទៅតាមដងផ្លូវដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *