បងប្អូនអេីយ! ម៉ែខ្ញុំដេកឈឺជំងឺមហារីកនូវផ្ទះ ឪពុកចូលសង្រ្គោះបន្ទាន់ ហេីយគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា ពុកអត់សង្ឃឹមទេ តេីអោយខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទៅ…. (មានវីដេអូ)

បងប្អូនអេីយ! ម៉ែខ្ញុំដេកឈឺជំងឺមហារីកនូវផ្ទះ ឪពុកចូលសង្រ្គោះបន្ទាន់ ហេីយគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា ពុកអត់សង្ឃឹមទេ តេីអោយខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទៅ.... (មានវីដេអូ)

បងប្អូនអេីយ ម៉ែដេកឈឺជំងឺមហារីកនូវផ្ទះ😭😭 ឪពុកចូលសង្រ្គោះបន្ទាន់😭😭 តេីអោយខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទៅ😭😭 ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ ហេីយគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា ពុកអត់សង្ឃឹមទេ😭😭😭 កូនសូមបំពេញនូវសេចក្តីល្អ ជូនលោកទាំងពីរ🙏 នេះហេីយជារឿងរាវជិវិតខ្ញុំ ដែលកំពុងជួប😭 កូនម្នាក់នេះខំអស់ហេីយ សិល្បៈ ធ្វេីការ លក់ឥវ៉ាន់ ក្រែងបានប្រាក់ព្យាបាលម៉ែពុក😭 អរគុណណាស់ បងប្អូនដែលជួយខ្ញុំ ខ្ញុំនិងចង់ចាំអំពេីល្អអ្នក🙏 ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *