សម្រែកស្រែកយំពីរលោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ ដោយក្តីឈឺចាប់ ស្តាប់ហេីយគួរឲ្យអាសូរដល់គាត់ណាស់ មិនដឹងថាផ្ទះលោកគ្រូមានបញ្ហាអ្វីទេ ទេីបគេធ្វេីបែបនេះដាក់គាត់ ស្តាប់ហេីយពិតជាអាណិតលោកគ្រូណាស់…. (មានវីដេអូ)

សម្រែកស្រែកយំពីរលោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ ដោយក្តីឈឺចាប់ ស្តាប់ហេីយគួរឲ្យអាសូរដល់គាត់ណាស់ មិនដឹងថាផ្ទះលោកគ្រូមានបញ្ហាអ្វីទេ ទេីបគេធ្វេីបែបនេះដាក់គាត់ ស្តាប់ហេីយពិតជាអាណិតលោកគ្រូណាស់.... (មានវីដេអូ)

សម្រែកស្រែកយំពីរលោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ ដោយក្តីឈឺចាប់ ស្តាប់ហេីយគួរអោយអាសូរដល់គាត់ណាស់ មិនដឹងថាផ្ទះ លោកគ្រូមានបញ្ហាអ្វីទេ ទេីបគេធ្វេីបែបនេះដាក់គាត់ ស្តាប់ហេីយពិតជាអាណិតលោកគ្រូណាស់ 😢😢😢

#តំបន់តែមួយតែវាសនាខុសគ្នា គេថាខ្ញុំខុសច្បាប់ តេីអ្នកផ្សេងដែលកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះថ្មធំៗ នោះត្រូវច្បាប់ឬ? បេីថាគេត្រូវច្បាប់ ចុះវាត្រូវស្តង់ដារ ដែលរដ្ឋកំណត់ទេ? សូមលោកគ្រូ អ្នកគ្រូជួយពិចារណាផង! ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ភូមិប្រឡាយ ឃុំខ្នាត ស្រុកពួក សៀមរាប​។ ខ្ទមគ្រូបង្រៀនប៉ុណ្ណឹង អស់លោកទេីសទាល់ពេកហេីយ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *