សុំអ្នកច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ ជួនក្រុមគ្រួសារសពផង គាត់បានស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ណាស់! គាត់បានស្លាប់ ពេលមកសម្រាលកូន នៅមណ្ឌលស្ទឹងកែវ ហើយពេទ្យនិយាយថា….

សុំអ្នកច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ ជួនក្រុមគ្រួសារសពផង គាត់បានស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ណាស់! គាត់បានស្លាប់ ពេលមកសម្រាលកូន នៅមណ្ឌលស្ទឹងកែវ ហើយពេទ្យនិយាយថា....

សមយ័នេះហេីយ នៅមានឆ្លងទន្លេអោយស្លាប់បានទៀត តេីពេទ្យអសម្ថតភាពមេីល ឫអ្នកអ្នកជំងឺលុយមិនគ្រប់??? ឃេីញតែស្លាប់ដោយសារកេីតកូនរហូតមួយរយះនេះ។

សុំអ្នកច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ជួនក្រុមគ្រួសារសពផង គាត់បានស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ណាស់ គាត់នៅភូមិកំពង់ចិន ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។ គាត់បានមកសម្រាលកូន នៅមណ្ឌលស្ទឹងកែវនេះ ហើយស្លាប់ចោលកូនៗ៩នាក់។ ហើយខាងមណ្ឌលបានកម្រាមថា បើហ៊ានផ្ដឹងគាត់ អ្នកផ្ដឹងនិងមានរឿង។

លេខទួរស័ព្ឌម្ដាយជនរងគ្រោះ 068 295 872 បើចង់ដឹងការពិតសុំបងៗខល ឬទាក់ទងទៅគាត់ចុះ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *