ខ្លាំងបាត់..អ្នកលេងសៀកម្នាក់នេះអាចសន្តំឲ្យស្រីអាមេរិកនិយាយខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់…

ខ្លាំងបាត់..អ្នកលេងសៀកម្នាក់នេះអាចសន្តំឲ្យស្រីអាមេរិកនិយាយខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់…

បុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះ បានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកលេងសៀកយ៉ាងពូកែ រំពេចនោះគាត់ក៏បានហៅនារីពីរនាក់ម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ និងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអាមេរិក ហើយគាត់បានប្រាប់នារីទាំងពីរនាក់ថា គាត់នឹងធ្វើឲ្យនារីម្នាក់និយាយភាសា របស់នារីម្នាក់ទៀត ដោយនិយាយរួចគាត់ក៏យកចង្កឹះមួយគូ រួចក៏ឲ្យនារីអាមេរិករូបនោះសំលឹងចង្កឹះនោះកុំព្រិចភ្នែក។ គាត់រាប់ដល់បីហើយប្រាប់នារីនោះថា “ទៅដេក” នាងក៏បិទភ្នែក គាត់ក៏រាប់ដល់បីឲ្យនារីនោះភ្ញាក់វិញ ហើយនារីនោះក៏និយាយខ្មែរឡើងរអិល សូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *