ខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីរឿងស្នេហារហូតដល់មានមនុស្សម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិត ហើយក៏មិនដែលគិតថានឹងស្រលាញ់គេ ប៉ុន្តែការព្យាយាម…

ខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីរឿងស្នេហារហូតដល់មានមនុស្សម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិត ហើយក៏មិនដែលគិតថានឹងស្រលាញ់គេ ប៉ុន្តែការព្យាយាម...

ខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីរឿងស្នេហារហូតដល់មានមនុស្សម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិត ហើយក៏មិនដែលគិតថានឹងស្រលាញ់គេ ប៉ុន្តែការព្យាយាម…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *