សង្សារ​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​សួរ​ខ្ញុំ​ញឹកញាប់ថា ខ្ញុំ​នៅ​ស្រលាញ់​គាត់​អត់? គាត់​ប្រហែល​មាន​អារម្មណ៍​មិន​សូវ​ជឿជាក់…

សង្សារ​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​សួរ​ខ្ញុំ​ញឹកញាប់ថា ខ្ញុំ​នៅ​ស្រលាញ់​គាត់​អត់? គាត់​ប្រហែល​មាន​អារម្មណ៍​មិន​សូវ​ជឿជាក់...

សង្សារ​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​សួរ​ខ្ញុំ​ញឹកញាប់ថា ខ្ញុំ​នៅ​ស្រលាញ់​គាត់​អត់?
គាត់​ប្រហែល​មាន​អារម្មណ៍​មិន​សូវ​ជឿជាក់…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *