ឈ្លោះ​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? ងង៉ក់នឹងគ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? ខឹង​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? រអ៊ូ​ដាក់​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? ច្រឡោត​ដាក់​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ?…

ឈ្លោះ​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? ងង៉ក់នឹងគ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? ខឹង​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? រអ៊ូ​ដាក់​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ? ច្រឡោត​ដាក់​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ?...

ឈ្លោះ​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ?
ងង៉ក់នឹងគ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ?
ខឹង​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ?
រអ៊ូ​ដាក់​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ?
ច្រឡោត​ដាក់​គ្នា​ឆ្អែត​ហើយ​នៅ?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *