អត់មានរាងស្វែល អត់មានជើងតូច អត់មានក្បាលពោះស្អាតដូចគេទេ បើស្រលាញ់ខ្ញុំ ត្រូវស្រលាញ់រាងធាត់របស់ខ្ញុំដែរ? អរគុណច្រើនណា៎ដែលនៅតែស្រលាញ់ ? #ថេកសង្សារ…

អត់មានរាងស្វែល អត់មានជើងតូច អត់មានក្បាលពោះស្អាតដូចគេទេ បើស្រលាញ់ខ្ញុំ ត្រូវស្រលាញ់រាងធាត់របស់ខ្ញុំដែរ? អរគុណច្រើនណា៎ដែលនៅតែស្រលាញ់ ? #ថេកសង្សារ...

អត់មានរាងស្វែល អត់មានជើងតូច
អត់មានក្បាលពោះស្អាតដូចគេទេ

បើស្រលាញ់ខ្ញុំ ត្រូវស្រលាញ់រាងធាត់របស់ខ្ញុំដែរ?

អរគុណច្រើនណា៎ដែលនៅតែស្រលាញ់ ?

#ថេកសង្សារ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *