ស្នេហា​គឺ​ជា​អ្វី​ម្យ៉ាង​ដែល​កម្រ​រក​បាន​ជា​ទី​បំផុត។ ខណៈ​អ្នក​កំពុង​តែ​មាន​សុភមង្គល​ជាមួយ​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់ ហើយ​យល់​ពី​អ្នក​នោះ…

ស្នេហា​គឺ​ជា​អ្វី​ម្យ៉ាង​ដែល​កម្រ​រក​បាន​ជា​ទី​បំផុត។ ខណៈ​អ្នក​កំពុង​តែ​មាន​សុភមង្គល​ជាមួយ​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់ ហើយ​យល់​ពី​អ្នក​នោះ...

ស្នេហា​គឺ​ជា​អ្វី​ម្យ៉ាង​ដែល​កម្រ​រក​បាន​ជា​ទី​បំផុត។ ខណៈ​អ្នក​កំពុង​តែ​មាន​សុភមង្គល​ជាមួយ​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់ ហើយ​យល់​ពី​អ្នក​នោះ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *