ខ្ញុំឋានៈមិនល្អ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រលាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នេះអស់ពីចិត្ត លុយអាចជាគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិត លុយ​អាច​ទិញក្ដីសុខ​បាន​មែន ខ្ញុំមិនប្រកែកទេ…

ខ្ញុំឋានៈមិនល្អ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រលាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នេះអស់ពីចិត្ត លុយអាចជាគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិត លុយ​អាច​ទិញក្ដីសុខ​បាន​មែន ខ្ញុំមិនប្រកែកទេ...

ខ្ញុំឋានៈមិនល្អ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រលាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នេះអស់ពីចិត្ត
លុយអាចជាគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិត លុយ​អាច​ទិញក្ដីសុខ​បាន​មែន ខ្ញុំមិនប្រកែកទេ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *