សុំទោសណា៎បើពេលខ្លះឆាប់ខឹង សុំទោសដែលចូលចិត្តប្រច័ណ្ឌ ហួងហែង?? សុំទោសដែលពេលខ្លះយកតែចិត្តខ្លួនឯង? សុំទោសបើពេលខ្លះធ្វើខ្លួនគួរឲ្យធុញ??…

សុំទោសណា៎បើពេលខ្លះឆាប់ខឹង សុំទោសដែលចូលចិត្តប្រច័ណ្ឌ ហួងហែង?? សុំទោសដែលពេលខ្លះយកតែចិត្តខ្លួនឯង? សុំទោសបើពេលខ្លះធ្វើខ្លួនគួរឲ្យធុញ??...

សុំទោសណា៎បើពេលខ្លះឆាប់ខឹង
សុំទោសដែលចូលចិត្តប្រច័ណ្ឌ ហួងហែង??
សុំទោសដែលពេលខ្លះយកតែចិត្តខ្លួនឯង?
សុំទោសបើពេលខ្លះធ្វើខ្លួនគួរឲ្យធុញ??…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *