ឆាប់ឡើងៗ ​ម៉ោង ​៥ចប់ហើយ វៀតណាម​កំពុង​នាំ​មុខ​កម្ពុជា​យើង​ហើយ ចូលរួមបោះឆ្នោតជូនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា! កម្ពុជា ឈ្នះ ឈ្នះ…

ឆាប់ឡើងៗ ​ម៉ោង ​៥ចប់ហើយ វៀតណាម​កំពុង​នាំ​មុខ​កម្ពុជា​យើង​ហើយ ចូលរួមបោះឆ្នោតជូនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា! កម្ពុជា ឈ្នះ ឈ្នះ…

របៀបបោះឆ្នោតសូមចូលទៅកាន់ Facebook ផេក Miss Grand International រួចរករូបថត Miss Grand Cambodia ក្នុងឈុតតំណាងជាតិ បន្ទាប់មកត្រូវ Like និង Share ដោយ 1 Like ស្មើរ1 ពិន្ទុ និង1 Shareស្មើរ 5 ពិន្ទុ។ ការបោះឆ្នោតនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង ៥ល្ងាច ថ្ងៃទី ១៥ តុលា ខាងមុខនេះហើយ។

ប្រភព៖ Miss Grand International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *