មកទៀតហើយ ភ្លៀវទៀតហើយ កំពូលតារាទើសអត់ប្រយោជន៍!!! ជ័យយោ ជ័យយោ ខ្មែរឈ្នះហេីយ ចង់តាយកក្បាលមុជ និងទឹកចានបង្គន់ អោយងាប់ទេអាញ់….(មានវីដេអូ)

មកទៀតហើយ ភ្លៀវទៀតហើយ កំពូលតារាទើសអត់ប្រយោជន៍!!! ជ័យយោ ជ័យយោ ខ្មែរឈ្នះហេីយ ចង់តាយកក្បាលមុជ និងទឹកចានបង្គន់ អោយងាប់ទេអាញ់....(មានវីដេអូ)

ជ័យយោ ជ័យយោ ខ្មែរឈ្នះហេីយ ចង់តាយកក្បាលមុជនិងទឹកចានបង្គន់អោយងាប់ទេអាញ់🤨៕ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមៈ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *