មិន​ច្បាស់​ទេថា ការ​ពិត​ទៅ​ពេល​វេលា​ល្អ​បំផុត​របស់​ស្នេហា​គឺ​ពេល​ណា ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ខ្ញុំ…

មិន​ច្បាស់​ទេថា ការ​ពិត​ទៅ​ពេល​វេលា​ល្អ​បំផុត​របស់​ស្នេហា​គឺ​ពេល​ណា ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ខ្ញុំ...

មិន​ច្បាស់​ទេថា ការ​ពិត​ទៅ​ពេល​វេលា​ល្អ​បំផុត​របស់​ស្នេហា​គឺ​ពេល​ណា ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ខ្ញុំ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *