ពិតណាស់ ! ! អ្នកឲ្យលុយគេខ្ចី សុី​អត់​ សុី​ឃ្លាន​មិន​ហ៊ាន​ទៅ​ចាយ​ដូច​អ្នកខ្ចីគេទេ ខ្ចីលុយគេយក​ដេីរ​លេង​សុី​ចាយ​ បំពេញ​បំណង​របស់ខ្លួន..

ពិតណាស់ ! ! អ្នកឲ្យលុយគេខ្ចី សុី​អត់​ សុី​ឃ្លាន​មិន​ហ៊ាន​ទៅ​ចាយ​ដូច​អ្នកខ្ចីគេទេ ខ្ចីលុយគេយក​ដេីរ​លេង​សុី​ចាយ​ បំពេញ​បំណង​របស់ខ្លួន..

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Ploy Ploy បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើគណនីរបស់ខ្លួនថា ” 😡​រយៈពេល​ដែរ​ហែង​រត់​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​ព្រោះ​តែ​ជំពាក់​លុយ​គេ​នឹង​ ហែង​គិត​ថា​ហែង​រួច​ខ្លួន​មែន​ ដំបូង​អញ់​គិត​ចង់​ទុក​មុខ​ឲ្យ​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​ដូច​ជា​មិន​សម​សោះ​ លុយ​400$ 500$អោយ​ហែង​សុី​ស្រួល​ពេក​ អញ់អ្នក​ឲ្យលុយ​ហែង​ខ្ចី​ណា​ សុី​អត់​ សុី​ឃ្លាន​មិន​ហ៊ាន​ទៅ​ចាយ​ដូច​ហែងទេ​ ហែងដេីរ​ខ្ចី​លុយ​គេ​ចង់​តែ​គ្រប់​គ្នា​ យក​មក​ដេីរ​លេង​សុី​ចាយ​ បំពេញ​បំណង​ហែង​ មាន​ខួរគិត​ទេ​ អញ់​អោយ​លុយ​ហែង​ខ្ចី​ ព្រោះ​គិត​ថា​ជា​មិត្ត​នឹង​គ្នា​ បេីដឹង​ថា​ចរិត​ហែង​ថោក​ចឹង​ហា​ មួយ​រយ​ខ្មែរ​មិន​អោយ​ហែង​ផង”។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *