កំសត់ពេកហើយ! នេះជាមង្គលការ គ្មានប្រាក់ គ្មានញាតិ សូម្បីតែអ្នកកំដរ និងរោងមង្គលក៍គ្មានដែរ!

កំសត់ពេកហើយ! នេះជាមង្គលការ គ្មានប្រាក់ គ្មានញាតិ សូម្បីតែអ្នកកំដរ និងរោងមង្គលក៍គ្មានដែរ!

នេះជាមង្គលការ គ្មានប្រាក់ គ្មានញាតិ សូម្បីតែអ្នកកំដរក៍គ្មានដែរ ! យោងតាមអាខោនហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា  មានសេវាកម្មឡានជួល បានបង្ហោះថា៖ មង្គលការរបស់ក្មួយកំសត់ពេកហើយ ពូគ្មានអ្វីជួយដល់ក្មួយទាំងពីទេ តែនេះវាកំសត់ពេកហើយសំរាប់អាពាពិពាហ៍របស់ក្មួយទាំងពី រោងការកគ្មាននឹងគេ ឡផលិតឥតជារោងការបស់ក្មួយទាំងពីហើយកុំតួចចិត្តអីណា

តែយ៉ាងហោចណាស់ ពួកក្មួយទាំងពី បានគោរពប្រពៃណីខ្មែរយើង ទោះបីជាពិធីនេះវាមិនបានល្អដួចគេ តែវាប្រពៃណាស់សំរាប់ប្រពៃណីខ្មែរ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *