#គូជីវិត ​#៥យ៉ាងដែល​មនុស្ស​ប្រុស​ចង់​បាន​ពី​គូ​ជីវិត ១. ការ​យោគយល់ ២. ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត ៣. ការ​ជ្រោមជ្រែង ៤. ការ​ឯកភាព ៥. ការ​គោរព…

#គូជីវិត ​#៥យ៉ាងដែល​មនុស្ស​ប្រុស​ចង់​បាន​ពី​គូ​ជីវិត ១. ការ​យោគយល់ ២. ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត ៣. ការ​ជ្រោមជ្រែង ៤. ការ​ឯកភាព ៥. ការ​គោរព...

#គូជីវិត
​#៥យ៉ាងដែល​មនុស្ស​ប្រុស​ចង់​បាន​ពី​គូ​ជីវិត
១. ការ​យោគយល់
២. ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត
៣. ការ​ជ្រោមជ្រែង
៤. ការ​ឯកភាព
៥. ការ​គោរព…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *