ថ្ងៃ​នេះស្រលាញ់ ថ្ងៃ​ស្អែក​ក៏​ស្រលាញ់ ឆ្នាំ​ក្រោយ​ក៏​ស្រលាញ់ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត​ក៏​នៅ​តែ​ស្រលាញ់​​ ស្រលាញ់​តែ​អ្នក​ម្នាក់​គត់ ? #ថេកសង្សារ #ផ្ទះស្នេហ៍

ថ្ងៃ​នេះស្រលាញ់ ថ្ងៃ​ស្អែក​ក៏​ស្រលាញ់ ឆ្នាំ​ក្រោយ​ក៏​ស្រលាញ់ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត​ក៏​នៅ​តែ​ស្រលាញ់​​ ស្រលាញ់​តែ​អ្នក​ម្នាក់​គត់ ? #ថេកសង្សារ #ផ្ទះស្នេហ៍

ថ្ងៃ​នេះស្រលាញ់ ថ្ងៃ​ស្អែក​ក៏​ស្រលាញ់ ឆ្នាំ​ក្រោយ​ក៏​ស្រលាញ់ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត​ក៏​នៅ​តែ​ស្រលាញ់​​ ស្រលាញ់​តែ​អ្នក​ម្នាក់​គត់ ?
#ថេកសង្សារ #ផ្ទះស្នេហ៍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *