ស្រស់ស្អាតដែរទេ? បងប្អូន!!! ស្នាដៃកូនខ្មែរធ្វើ បើស្រស់ស្អាតជួយស៊ែរម្នាក់មួយមក ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបរទេសបានឃើញ និងមកលេងកាន់តែច្រើន ក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក ខាងមុខនេះ…

ស្រស់ស្អាតដែរទេ? បងប្អូន!!! ស្នាដៃកូនខ្មែរធ្វើ បើស្រស់ស្អាតជួយស៊ែរម្នាក់មួយមក ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបរទេសបានឃើញ និងមកលេងកាន់តែច្រើន ក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក ខាងមុខនេះ...

រំលេចទៅដោយទង់ជាតិលើច្រវ៉ាអុំ ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ដែលកូនខ្មែរធ្វើបាន ស្រលាញ់ពេញចិត្ត របស់ខ្មែរ ស្នាដៃខ្មែរ សូមបងប្អូនជួយShare ម្នាក់មួយផង សូមអរគុណ! ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូកជិតចូលមកដល់ហើយ ទូកដំណាងឲ្យខេត្តនីមួយៗ ក៏ស្រស់ស្អាតណាស់ដែល មើលទៅសំរាប់ឆ្នាំនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *