ការដែលយើងនៅអន់ចិត្តនឹងគ្នា ការដែលយើងង៉ក់ងរនឹងគ្នា ការដែលយើងរករឿងគ្នា កើតឡើងដោយសារ ការស្រឡាញ់ទាំងអស់ តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏ខ្ញុំមិនទៅណាចោលអ្នកដែរ coz I love you…

ការដែលយើងនៅអន់ចិត្តនឹងគ្នា ការដែលយើងង៉ក់ងរនឹងគ្នា ការដែលយើងរករឿងគ្នា កើតឡើងដោយសារ ការស្រឡាញ់ទាំងអស់ តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏ខ្ញុំមិនទៅណាចោលអ្នកដែរ coz I love you...

ការដែលយើងនៅអន់ចិត្តនឹងគ្នា
ការដែលយើងង៉ក់ងរនឹងគ្នា
ការដែលយើងរករឿងគ្នា កើតឡើងដោយសារ ការស្រឡាញ់ទាំងអស់ តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏ខ្ញុំមិនទៅណាចោលអ្នកដែរ coz I love you…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *