បើ​មាន​អ្នក​សួរ​ថា ហេតុ​អី​បាន​ស្រលាញ់​ម្នាក់​ហ្នឹង​ខ្លាំង​ម៉្លេះ? ខ្ញុំ​ប្រហែល​បាន​ត្រឹម​ញញឹម ហើយ​ឆ្លើយ​តប​វិញ​ថា បើ​អ្នក​បាន​ជួប​ស្នេហា​ល្អ​មួយ…

បើ​មាន​អ្នក​សួរ​ថា ហេតុ​អី​បាន​ស្រលាញ់​ម្នាក់​ហ្នឹង​ខ្លាំង​ម៉្លេះ? ខ្ញុំ​ប្រហែល​បាន​ត្រឹម​ញញឹម ហើយ​ឆ្លើយ​តប​វិញ​ថា បើ​អ្នក​បាន​ជួប​ស្នេហា​ល្អ​មួយ...

បើ​មាន​អ្នក​សួរ​ថា ហេតុ​អី​បាន​ស្រលាញ់​ម្នាក់​ហ្នឹង​ខ្លាំង​ម៉្លេះ?
ខ្ញុំ​ប្រហែល​បាន​ត្រឹម​ញញឹម ហើយ​ឆ្លើយ​តប​វិញ​ថា

បើ​អ្នក​បាន​ជួប​ស្នេហា​ល្អ​មួយ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *