ស្នេហា​មិន​មែន​មាន​តែ​រឿង​សប្បាយ​ចិត្តរាល់​ថ្ងៃ​នោះ​ទេ វា​ប្រាកដ​ជា​ត្រូវ​មាន​រឿង​ពិបាក​ៗ​ខ្លះ​អីចឹងហើយ មិន​ថា​ដោយ​សារ​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា…

ស្នេហា​មិន​មែន​មាន​តែ​រឿង​សប្បាយ​ចិត្តរាល់​ថ្ងៃ​នោះ​ទេ វា​ប្រាកដ​ជា​ត្រូវ​មាន​រឿង​ពិបាក​ៗ​ខ្លះ​អីចឹងហើយ មិន​ថា​ដោយ​សារ​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា...

ស្នេហា​មិន​មែន​មាន​តែ​រឿង​សប្បាយ​ចិត្តរាល់​ថ្ងៃ​នោះ​ទេ
វា​ប្រាកដ​ជា​ត្រូវ​មាន​រឿង​ពិបាក​ៗ​ខ្លះ​អីចឹងហើយ

មិន​ថា​ដោយ​សារ​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *