ពេលមានសង្សារ កុំគិតថាគេស្រលាញ់យើងហើយ យើងចង់ធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏បាន ការចេះគិតដល់អារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមក គឺជារឿងសំខាន់ជានិច្ច បើយើងស្រលាញ់គ្នាពិតមែន…

ពេលមានសង្សារ កុំគិតថាគេស្រលាញ់យើងហើយ យើងចង់ធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏បាន ការចេះគិតដល់អារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមក គឺជារឿងសំខាន់ជានិច្ច បើយើងស្រលាញ់គ្នាពិតមែន...

ពេលមានសង្សារ កុំគិតថាគេស្រលាញ់យើងហើយ យើងចង់ធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏បាន

ការចេះគិតដល់អារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមក គឺជារឿងសំខាន់ជានិច្ច

បើយើងស្រលាញ់គ្នាពិតមែន…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *