អ្នកបំពេញតួនាទីរបស់អ្នក ខ្ញុំបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំ ចង់ទៅណា ធ្វើអ្វីក៏ប្រាប់គ្នា បើមានរឿងអ្វីមិនយល់គ្នា គួរនិយាយគ្នា ពេលមានពេលទំនេរក៏មកជួបគ្នា…

អ្នកបំពេញតួនាទីរបស់អ្នក ខ្ញុំបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំ ចង់ទៅណា ធ្វើអ្វីក៏ប្រាប់គ្នា បើមានរឿងអ្វីមិនយល់គ្នា គួរនិយាយគ្នា ពេលមានពេលទំនេរក៏មកជួបគ្នា...

អ្នកបំពេញតួនាទីរបស់អ្នក
ខ្ញុំបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំ
ចង់ទៅណា ធ្វើអ្វីក៏ប្រាប់គ្នា
បើមានរឿងអ្វីមិនយល់គ្នា គួរនិយាយគ្នា
ពេលមានពេលទំនេរក៏មកជួបគ្នា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *