មិត្ត​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ប្រាប់​ថា ពេល​វា​មាន​សង្សារ វា​ផុស​រូប​សង្សារ​វា​ញឹក​ណាស់ រហូត​មិត្តក្នុង facebook វា​ខ្លះ និយាយ​ថា​វា​ប៉ិន​អួត​សង្សារ…

មិត្ត​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ប្រាប់​ថា ពេល​វា​មាន​សង្សារ វា​ផុស​រូប​សង្សារ​វា​ញឹក​ណាស់ រហូត​មិត្តក្នុង facebook វា​ខ្លះ និយាយ​ថា​វា​ប៉ិន​អួត​សង្សារ...

មិត្ត​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ប្រាប់​ថា ពេល​វា​មាន​សង្សារ វា​ផុស​រូប​សង្សារ​វា​ញឹក​ណាស់ រហូត​មិត្តក្នុង facebook វា​ខ្លះ និយាយ​ថា​វា​ប៉ិន​អួត​សង្សារ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *