បើ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ អ្នក​ព្រួយ​បារម្ភ មិនជឿជាក់​ខ្លួន​ឯង យល់​ថា​ខ្លួន​ឯង​មិន​ល្អ​គ្រប់គ្រាន់ ឬ​ត្រូវ​ជួប​រឿង​លំបាក​អី​ក៏​ដោយ ខ្ញុំ​ចង់​ប្រាប់​ថា…

បើ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ អ្នក​ព្រួយ​បារម្ភ មិនជឿជាក់​ខ្លួន​ឯង យល់​ថា​ខ្លួន​ឯង​មិន​ល្អ​គ្រប់គ្រាន់ ឬ​ត្រូវ​ជួប​រឿង​លំបាក​អី​ក៏​ដោយ ខ្ញុំ​ចង់​ប្រាប់​ថា...

បើ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ អ្នក​ព្រួយ​បារម្ភ មិនជឿជាក់​ខ្លួន​ឯង
យល់​ថា​ខ្លួន​ឯង​មិន​ល្អ​គ្រប់គ្រាន់ ឬ​ត្រូវ​ជួប​រឿង​លំបាក​អី​ក៏​ដោយ ខ្ញុំ​ចង់​ប្រាប់​ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *