ជ្រើសរើស​ដើរ​ផ្លូវជាមួយគ្នាហើយ? ជ្រើសរើសចាប់ដៃ​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ហើយ ហាមលែងដៃទៅណាណា៎ ដែល​រអ៊ូ​ដែល​ស្ដី​ថា គឺ​ដោយ​សារ​បារម្ភ ធំៗ​អស់ហើយ…

ជ្រើសរើស​ដើរ​ផ្លូវជាមួយគ្នាហើយ? ជ្រើសរើសចាប់ដៃ​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ហើយ ហាមលែងដៃទៅណាណា៎ ដែល​រអ៊ូ​ដែល​ស្ដី​ថា គឺ​ដោយ​សារ​បារម្ភ ធំៗ​អស់ហើយ...

ជ្រើសរើស​ដើរ​ផ្លូវជាមួយគ្នាហើយ?
ជ្រើសរើសចាប់ដៃ​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ហើយ
ហាមលែងដៃទៅណាណា៎
ដែល​រអ៊ូ​ដែល​ស្ដី​ថា គឺ​ដោយ​សារ​បារម្ភ
ធំៗ​អស់ហើយ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *