ជួយស៑ែរ១ឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញផង៖ រូបភាពរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកម្របានឃើញ …………

ជួយស៑ែរ១ឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញផង៖ រូបភាពរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកម្របានឃើញ ............

ទស្សនាកម្រងរូបភាព របស់ប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកម្របានឃើញ ទាក់ទងប្រាសាទបុរាណខ្មែរ ជួយស៑ែរមួយ១ ទុកជាឯកសារ ។Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *