#ស្រលាញ់មនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ចាប់ពីរឿងតូចៗ ឃើញ​ក្នុង​កាបូប​លុយ​សង្សារ​ មាន​រូប​ថត​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​នោះ ​គាត់​ដាក់​រូប​ខ្ញុំ​ជាមួយគាត់ ជា Wallpaper…

#ស្រលាញ់មនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ចាប់ពីរឿងតូចៗ ឃើញ​ក្នុង​កាបូប​លុយ​សង្សារ​ មាន​រូប​ថត​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​នោះ ​គាត់​ដាក់​រូប​ខ្ញុំ​ជាមួយគាត់ ជា Wallpaper...

#ស្រលាញ់មនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ចាប់ពីរឿងតូចៗ

ឃើញ​ក្នុង​កាបូប​លុយ​សង្សារ​ មាន​រូប​ថត​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​នោះ
​គាត់​ដាក់​រូប​ខ្ញុំ​ជាមួយគាត់ ជា Wallpaper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *