#ជំហានទីមួយ ៣ខែ ? #ជំហានទីពីរ ៦ខែ ? #ជំហានទីបី ៩ខែ ? #ជំហានទីបួន ១ឆ្នាំ ❤ #ឬអាចនឹងច្រើនជាង ១ឆ្នាំ ៣ឆ្នាំ ៥ឆ្នាំ ឬ១០ឆ្នាំ។ ទម្រាំដើរបានមួយជំហានៗ…

#ជំហានទីមួយ ៣ខែ ? #ជំហានទីពីរ ៦ខែ ? #ជំហានទីបី ៩ខែ ? #ជំហានទីបួន ១ឆ្នាំ ❤ #ឬអាចនឹងច្រើនជាង ១ឆ្នាំ ៣ឆ្នាំ ៥ឆ្នាំ ឬ១០ឆ្នាំ។ ទម្រាំដើរបានមួយជំហានៗ...

#ជំហានទីមួយ ៣ខែ ?
#ជំហានទីពីរ ៦ខែ ?
#ជំហានទីបី ៩ខែ ?
#ជំហានទីបួន ១ឆ្នាំ ❤
#ឬអាចនឹងច្រើនជាង ១ឆ្នាំ ៣ឆ្នាំ ៥ឆ្នាំ ឬ១០ឆ្នាំ។ ទម្រាំដើរបានមួយជំហានៗ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *