ចាប់តាំងពីស្រលាញ់​គ្នា​មក អាច​មាន​សុខ​ខ្លះ ទុក្ខ​ខ្លះ ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​មក​រហូត អរគុណ​​ដែល​ស្រលាញ់​និង​នៅ​ជាមួយ​គ្នាជានិច្ច…

ចាប់តាំងពីស្រលាញ់​គ្នា​មក អាច​មាន​សុខ​ខ្លះ ទុក្ខ​ខ្លះ ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​មក​រហូត អរគុណ​​ដែល​ស្រលាញ់​និង​នៅ​ជាមួយ​គ្នាជានិច្ច...

ចាប់តាំងពីស្រលាញ់​គ្នា​មក អាច​មាន​សុខ​ខ្លះ ទុក្ខ​ខ្លះ
ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​មក​រហូត
អរគុណ​​ដែល​ស្រលាញ់​និង​នៅ​ជាមួយ​គ្នាជានិច្ច…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *