ខ្ញុំ​មិន​បាន​ជ្រើសរើស​អ្នក​មក​ដើម្បី​ខូច​ចិត្ត​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ជ្រើសរើស​អ្នក​មក​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ជឿជាក់ ថា​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​ក្ដីសុខ…

ខ្ញុំ​មិន​បាន​ជ្រើសរើស​អ្នក​មក​ដើម្បី​ខូច​ចិត្ត​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ជ្រើសរើស​អ្នក​មក​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ជឿជាក់ ថា​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​ក្ដីសុខ...

ខ្ញុំ​មិន​បាន​ជ្រើសរើស​អ្នក​មក​ដើម្បី​ខូច​ចិត្ត​ទេ
ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ជ្រើសរើស​អ្នក​មក​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ជឿជាក់
ថា​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​ក្ដីសុខ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *