ដឹងខ្លួន​អត់​ថា​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​ខ្ញុំ? ចង់​និយាយ​ជាមួយ​ខ្លាំង​បំផុត? ចង់​ជួប​ខ្លាំង​បំផុត?? ចង់​ឱប​ខ្លាំង​បំផុត❤️ ចង់​នៅ​ជាមួយ​ខ្លាំង​បំផុត?…

ដឹងខ្លួន​អត់​ថា​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​ខ្ញុំ? ចង់​និយាយ​ជាមួយ​ខ្លាំង​បំផុត? ចង់​ជួប​ខ្លាំង​បំផុត?? ចង់​ឱប​ខ្លាំង​បំផុត❤️ ចង់​នៅ​ជាមួយ​ខ្លាំង​បំផុត?...

ដឹងខ្លួន​អត់​ថា​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​ខ្ញុំ?
ចង់​និយាយ​ជាមួយ​ខ្លាំង​បំផុត?
ចង់​ជួប​ខ្លាំង​បំផុត??
ចង់​ឱប​ខ្លាំង​បំផុត❤️
ចង់​នៅ​ជាមួយ​ខ្លាំង​បំផុត?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *