បើ​ចង់​ដឹង​ថា គេ​ស្រលាញ់​យើង​អត់ អ្វី​ដែល​ត្រូវ​មើល​និង​សង្កេត​​បាន​ងាយ​បំផុតគឺ​ការ​ព្យាយាម​របស់​គេ…

បើ​ចង់​ដឹង​ថា គេ​ស្រលាញ់​យើង​អត់ អ្វី​ដែល​ត្រូវ​មើល​និង​សង្កេត​​បាន​ងាយ​បំផុតគឺ​ការ​ព្យាយាម​របស់​គេ...

បើ​ចង់​ដឹង​ថា គេ​ស្រលាញ់​យើង​អត់
អ្វី​ដែល​ត្រូវ​មើល​និង​សង្កេត​​បាន​ងាយ​បំផុតគឺ​ការ​ព្យាយាម​របស់​គេ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *