នៅជាមួយគ្នា​រៀងរហូតណា៎? អត់​ឲ្យ​ទៅ​ណា​ទេ ស្រលាញ់​តែ​អ្នក​ម្នាក់​គត់ ចង់​នៅ​ជាមួយ​រហូត​ចាស់​ទៅ​ជាមួយ​គ្នា ចង់​នៅ​ជាមួយ​រហូត​មាន​កូន​មាន​ចៅ​ជាមួយ​គ្នា…

នៅជាមួយគ្នា​រៀងរហូតណា៎? អត់​ឲ្យ​ទៅ​ណា​ទេ ស្រលាញ់​តែ​អ្នក​ម្នាក់​គត់ ចង់​នៅ​ជាមួយ​រហូត​ចាស់​ទៅ​ជាមួយ​គ្នា ចង់​នៅ​ជាមួយ​រហូត​មាន​កូន​មាន​ចៅ​ជាមួយ​គ្នា...

នៅជាមួយគ្នា​រៀងរហូតណា៎?
អត់​ឲ្យ​ទៅ​ណា​ទេ
ស្រលាញ់​តែ​អ្នក​ម្នាក់​គត់
ចង់​នៅ​ជាមួយ​រហូត​ចាស់​ទៅ​ជាមួយ​គ្នា
ចង់​នៅ​ជាមួយ​រហូត​មាន​កូន​មាន​ចៅ​ជាមួយ​គ្នា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *