? បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ មនុស្ស​ដេល​ធ្វើ​ឲ្យ​​បេះដូង​អ្នក​លោត​ញាប់ មនុស្ស​ដែល​អ្នក​លួច​ស្រលាញ មនុស្ស​ដែល​អ្នក​លង់​ស្រលាញ់…

? បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ មនុស្ស​ដេល​ធ្វើ​ឲ្យ​​បេះដូង​អ្នក​លោត​ញាប់ មនុស្ស​ដែល​អ្នក​លួច​ស្រលាញ មនុស្ស​ដែល​អ្នក​លង់​ស្រលាញ់...

? បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​
មនុស្ស​ដេល​ធ្វើ​ឲ្យ​​បេះដូង​អ្នក​លោត​ញាប់
មនុស្ស​ដែល​អ្នក​លួច​ស្រលាញ
មនុស្ស​ដែល​អ្នក​លង់​ស្រលាញ់…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *