ស្រលាញ់​អ្នក​ខ្លាំង​ណាស់​ណា៎❤️ ទោះ​ឈ្លោះ​គ្នា​ញឹកញាប់? បើ​​ខ្ញុំ​ធ្វើអ្វី​ឲ្យ​ខូច​ចិត្ត​ ឲ្យ​សុំ​ទោស​ផង?? ចង់​ឲ្យ​ស្រលាញ់​គ្នា​បែប​នេះ​ឲ្យ​បាន​យូរ?…

ស្រលាញ់​អ្នក​ខ្លាំង​ណាស់​ណា៎❤️ ទោះ​ឈ្លោះ​គ្នា​ញឹកញាប់? បើ​​ខ្ញុំ​ធ្វើអ្វី​ឲ្យ​ខូច​ចិត្ត​ ឲ្យ​សុំ​ទោស​ផង?? ចង់​ឲ្យ​ស្រលាញ់​គ្នា​បែប​នេះ​ឲ្យ​បាន​យូរ?...

ស្រលាញ់​អ្នក​ខ្លាំង​ណាស់​ណា៎❤️
ទោះ​ឈ្លោះ​គ្នា​ញឹកញាប់?
បើ​​ខ្ញុំ​ធ្វើអ្វី​ឲ្យ​ខូច​ចិត្ត​ ឲ្យ​សុំ​ទោស​ផង??
ចង់​ឲ្យ​ស្រលាញ់​គ្នា​បែប​នេះ​ឲ្យ​បាន​យូរ?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *