មិនដឹងថា​ប៉ុន្មាន​ដង​ហើយ​ទេ​ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ងាក​​មក​​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ ថា​ទើ​ទំនាក់ទំនង​ពួក​យើង​នៅ​ល្អ​នៅ​ឡើយ ឬ​ក៏​អត់?…

មិនដឹងថា​ប៉ុន្មាន​ដង​ហើយ​ទេ​ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ងាក​​មក​​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ ថា​ទើ​ទំនាក់ទំនង​ពួក​យើង​នៅ​ល្អ​នៅ​ឡើយ ឬ​ក៏​អត់?...

មិនដឹងថា​ប៉ុន្មាន​ដង​ហើយ​ទេ​ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ងាក​​មក​​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ ថា​ទើ​ទំនាក់ទំនង​ពួក​យើង​នៅ​ល្អ​នៅ​ឡើយ ឬ​ក៏​អត់?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *