បុរសម្នាក់នេះ បានបាត់បង់ភរិយារបស់ខ្លួននៅក្នុង គ្រោះទឹកជំនន់ដ៏មហាប្រល័យ នៅក្នុងប្រ/ទជប៉ុន (ព័ត៌មានពី Mainichi Shimbun) ។ លោក Tsunomori ទើបតែរៀបការថ្មីៗ…

បុរសម្នាក់នេះ បានបាត់បង់ភរិយារបស់ខ្លួននៅក្នុង គ្រោះទឹកជំនន់ដ៏មហាប្រល័យ នៅក្នុងប្រ/ទជប៉ុន (ព័ត៌មានពី Mainichi Shimbun) ។ លោក Tsunomori ទើបតែរៀបការថ្មីៗ...

បុរសម្នាក់នេះ បានបាត់បង់ភរិយារបស់ខ្លួននៅក្នុង
គ្រោះទឹកជំនន់ដ៏មហាប្រល័យ នៅក្នុងប្រ/ទជប៉ុន
(ព័ត៌មានពី Mainichi Shimbun) ។

លោក Tsunomori ទើបតែរៀបការថ្មីៗ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *