មានគេសួរថា ហេតុអីបានជ្រើសយក​ម្នាក់​ហ្នឹង? ខ្ញុំ​មិនដឹង​ទេ​ថា​ការ​ជ្រើសរើស​នេះ​ល្អ ឬ​មិន​ល្អ មិន​ដឹង​ថា​នឹង​ស្រលាញ់​គ្នា​បាន​យូរ​ប៉ុណ្ណា…

មានគេសួរថា ហេតុអីបានជ្រើសយក​ម្នាក់​ហ្នឹង? ខ្ញុំ​មិនដឹង​ទេ​ថា​ការ​ជ្រើសរើស​នេះ​ល្អ ឬ​មិន​ល្អ មិន​ដឹង​ថា​នឹង​ស្រលាញ់​គ្នា​បាន​យូរ​ប៉ុណ្ណា...

មានគេសួរថា ហេតុអីបានជ្រើសយក​ម្នាក់​ហ្នឹង?
ខ្ញុំ​មិនដឹង​ទេ​ថា​ការ​ជ្រើសរើស​នេះ​ល្អ ឬ​មិន​ល្អ
មិន​ដឹង​ថា​នឹង​ស្រលាញ់​គ្នា​បាន​យូរ​ប៉ុណ្ណា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *