មិនបាច់ចង់យកឈ្នះគ្នាទេ គ្រាន់តែយើងយល់​ពី​គ្នា នោះ​ក៏​មាន​ន័យ​ថា​យើង​ឈ្នះ​គ្រប់​យ៉ាង​បាត់​ហើយ។ ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ បញ្ហា​ស្ងប់ទៅ​បន្តិច​មែន…

មិនបាច់ចង់យកឈ្នះគ្នាទេ គ្រាន់តែយើងយល់​ពី​គ្នា នោះ​ក៏​មាន​ន័យ​ថា​យើង​ឈ្នះ​គ្រប់​យ៉ាង​បាត់​ហើយ។ ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ បញ្ហា​ស្ងប់ទៅ​បន្តិច​មែន...

មិនបាច់ចង់យកឈ្នះគ្នាទេ
គ្រាន់តែយើងយល់​ពី​គ្នា នោះ​ក៏​មាន​ន័យ​ថា​យើង​ឈ្នះ​គ្រប់​យ៉ាង​បាត់​ហើយ។ ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ បញ្ហា​ស្ងប់ទៅ​បន្តិច​មែន…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *