ឈ្មោះអីដល់ម្លឺងនោះលោក​ !!! សូមសរសើរទៅដល់អ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យអស់ពីដួងចិត្តម៉ង ……..

ឈ្មោះអីដល់ម្លឺងនោះលោក​ !!! សូមសរសើរទៅដល់អ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យអស់ពីដួងចិត្តម៉ង ........

កាលពីមួយរយៈមុនបងប្អូនបានធ្លាប់ឃើញស្រ្តីវ័យចាស់ម្នាក់មានឈ្មោះដ៏ចម្លែកមួយដែលផ្លែកពីគេដែលបានធ្វើឲ្យមានកាចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយស្រ្តីវ័យចាស់នោគាត់មានឈ្មោះថា “រឿង សិច”​ ដែលឈ្មោះនេះគឺជាាឈ្មោះពិតរបស់ស្រ្តីវ័យចាស់ម្នាក់នោះដេែលស្រ្តីវ័យចាស់ម្នាក់នោះគាត់រស់នៅខេត្តបាត់ដំបងហើយមកដល់ពេលនេះក៏មានលោកតាម្នាកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្នាក​ទៀតហើយ ដោលោកតាមានឈ្មោះថា លោកតា “ប៉េ ណូ” ថ្វិត្បិតតែរឿងទាំងពីនេះវាមើលទៅដូចជារឿងដែលអស់សំណើចបន្តិចហើយតែសូមប្រាប់ថារឿងទាំងពីនេះជាការពិតមិនមានការប្រឌិតឡើយ។

ឈ្មោហរបស់លោតាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា “ប៉េ ណូ”​នោះត្រូវបានរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៍មានលោកខៀវ កាញារិទ្ធ បានមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមកាលពីម្សិលមិញនេះនឹងក្នុងគោលចំណងចង់ឪ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាមានតែឈ្មោះគាត់ទេប្លែកខុសគេនឹងដើម្បីចែករំលែកឪ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទុះសំណើច។ចំណែក ស្រ្តីម្នាក់គឺប្អូនប្រុសឈ្មោះ ថា ថាភូហូរវិញក៏បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមដែរគឺស្រដៀងនឹងលោកតា​ ប៉េ ណូដែរគឺមានស្រ្តីម្នាក់ឈ្មោះរឿង សិចនេះពិតជាអស់សំណើចមែនចំពោះរឿងទាំងពីនេះ។

សូមអគុណសម្រាប់ការទស្សនា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *