សន្យាថែរក្សា​មនុស្ស​ម្នាក់​នេះ​ឲ្យ​បាន​យូរ​បំផុត សន្យា​នឹង​មើល​ថែ​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត ព្រោះ​ក្នុង​មួយ​ជីវិត​នេះ…

សន្យាថែរក្សា​មនុស្ស​ម្នាក់​នេះ​ឲ្យ​បាន​យូរ​បំផុត សន្យា​នឹង​មើល​ថែ​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត ព្រោះ​ក្នុង​មួយ​ជីវិត​នេះ...

សន្យាថែរក្សា​មនុស្ស​ម្នាក់​នេះ​ឲ្យ​បាន​យូរ​បំផុត
សន្យា​នឹង​មើល​ថែ​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត
ព្រោះ​ក្នុង​មួយ​ជីវិត​នេះ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *