មនុស្សនៅជាមួយគ្នា វាធម្មតាទេ​ដែល​អាច​មាន​រឿង​មិន​ពេញ​ចិត្ត​គ្នា​ខ្លះ ពេល​ខ្លះ​​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់​ៗ​ក៏​ត្រូវ​ជួប​រឿង​លំបាក​ៗ​ដើម្បី​ពិសោធន៍​ភាព​អត់ធ្មត់…

មនុស្សនៅជាមួយគ្នា វាធម្មតាទេ​ដែល​អាច​មាន​រឿង​មិន​ពេញ​ចិត្ត​គ្នា​ខ្លះ ពេល​ខ្លះ​​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់​ៗ​ក៏​ត្រូវ​ជួប​រឿង​លំបាក​ៗ​ដើម្បី​ពិសោធន៍​ភាព​អត់ធ្មត់...

មនុស្សនៅជាមួយគ្នា វាធម្មតាទេ​ដែល​អាច​មាន​រឿង​មិន​ពេញ​ចិត្ត​គ្នា​ខ្លះ

ពេល​ខ្លះ​​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់​ៗ​ក៏​ត្រូវ​ជួប​រឿង​លំបាក​ៗ​ដើម្បី​ពិសោធន៍​ភាព​អត់ធ្មត់…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *